2022 Eylül/September 58-76

Teârüf-i Müslimin Dergisi Etrafında Hindistan ve Hilafete Dair Değerlendirmeler

The Evaluations on India and Chaliphate According to the Journal of Tearüf-i Müslimin

Gamze YAYLAGÜL

Hamit GÜRSOY


Kaynak Göster / Citation
Chicago: 
Yaylagül, Gamze. “Teârüf-i Müslimin Dergisi Etrafında Hindistan ve Hilafete Dair Değerlendirmeler” Tarihçi 2, no. 3 (Eylül 2022): 58-76.

Full Article          Özet/Abstract     Canlı Yayın/Live Interview
 
  Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Pdf-indir-Copy.png            Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 1200px-Youtube_icon.svg_-1024x1024.png            Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Shot-0006.jpg 


Özet

Hilafeti uzun dönemler kendi elinde bulunduran Osmanlı Devleti’nin İslam dünyası üzerindeki etkisi de uzun yıllar var olmuştur. Ancak Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte Hilafet makamı kaldırılmıştır. Bu durum başka ülkelerdeki Müslümanların tepkisini çekmiştir. Hindistan Müslümanları, Osmanlı Devleti’ndeki hilafet makamı ile irtibatlarını kesmemeye çalışmışlardır. Hatta Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Hindistan Müslümanlarından para geldiği ve bu parayla İş Bankası kurulduğu iddiaları bulunmaktadır.
Teârüf-i Müslümin Dergisi, İstanbul’da yayın hayatına başlayarak İslam Dünyası hakkında bir takım değerlendirmelerde bulunmuştur. Özellikle İslam dünyasının birlik olması gerektiği ve yapılan haksızlıklara toplu halde ses çıkarılması gerektiği belirtilmiştir. Osmanlı Devleti son zamanlarında doğru özellikle ekonomik sebeplerle Hindistan’a yardımda bulunamamıştır. Hıristiyan misyonerler, Müslümanları İslamiyet’ten soğutmak amacıyla Kur’an ayetleriyle ilgili iftiralarda bulunmuşlardır.
Sonuç olarak; Teârüf-i Müslimîn Dergisi, sahip olduğu düşünce akımları sebebiyle Osmanlıcılık ve Ümmetçilik akımlarına katkıda bulunmuştur. Hilafet kaldırıldıktan sonra derginin temel hedefi İslam dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde olmasına yönelmiştir. Dergi her ne kadar birlik beraberlik çağrısı yapsa da İslam ülkelerden istenilen dönütü alamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Teârüf-i Müslimin Dergisi, Hilafet, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Hindistan


Abstract

The influence of the Ottoman State, which held the caliphate in its own hands for long periods, on the Islamic world also existed for many years. However, with the collapse of the Ottoman Empire and the establishment of the Republic of Turkey, the Caliphate office was abolished. This situation has attracted the reaction of Muslims in other countries. The Muslims of India tried not to cut off their contacts with the caliphate in the Ottoman Empire. There are even claims that while the Turkish Republic was being established, money came from Muslims of India and İşbank was established with this money.

Teârüf-i Müslümin Magazine started its publication life in Istanbul and made some evaluations about the Islamic World. In particular, it is stated that the Islamic world should be united and that a collective voice should be raised against the injustices committed. In recent times, the Ottoman Empire could not help India for economic reasons. Christian missionaries made slanders about the verses of the Qur’an in order to turn Muslims away from Islam.

As a result; journal of Teârüf-i Müslimîn, due to its currents of thought, contributed to the currents of Ottomanism and Ummatism. After the abolition of the Caliphate, the main goal of the journal was to ensure that the Islamic world was in unity and solidarity. Although the journal called for unity, it did not receive the desired feedback from Islamic countries.

Keywords: Teârüf-i Müslimin Journal, Caliphate, Ottoman Empire, The Republic of Turkey, India.


Kaynakça

Kanlıdere, Ahmet. Hilafet Merkezinde Pan- İslamist Bir Tatar Dergisi: Teârüf-i Müslimîn (1910-1911). Lütfi Sunar (ed.), İslam’ı Uyandırmak: Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcı Düşünce ve Dergiler. İstanbul: İlmi Etüdler Derneği (İLEM),2018.

Geaves, Ron.Islam and Britain Muslim Mission in an Age of Empire. New York: Bloomsbury Academic, 2018.

Sıddıqı, IqtidarHusain.Hindistan Müslüman Sultanlıkları ve Osmanlılar Arasında Diplomatik İlişkiler (Çev. Azmi Özcan). İstanbul: Ensar Neşriyat, XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, 1997.

Öke, Mim Kemal.Güney Asya Müslümanları’nın İstiklal Davası ve Türk Milli Mücadelesi “Hilafet Hareketi”(1919-1924). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1998.

Bayar, Celal,Ben de Yazdım: Milli Mücadeleye Gidiş. İstanbul: Sabah Kitapları, C.4. 1997.

Soyak, Hasan Rıza.Atatürk’ten Hatıralar-II. İstanbul: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1973.

Yılmaz, Hadiye.Kurtuluş Savaşımız ve Asya-Afrika’nın Uyanışı. İstanbul: Kaynak Yayınları. 2007.

Bayur,Yusuf Hikmet.Türk İnkılâbı Tarihi. Ankara: TTK Yayınları, C.III. 1983.

Yalçın, Durmuş ve Avcı, Cemal.Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. (Sekretarya: Hüseyin Tosun). Ankara:Atatürk Araştırma Merkezi, 2014.

Sinha, Ravindra Kishore.Mustafa Kemal ve Mahatma Gandi. İstanbul: Milliyet Yayınları. 1972.

İnalcık, Halil &Quataert, Donald. Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi

(Çev.Halil Berktay). İstanbul: Eren Yayıncılık, C.I. 2004

Makale

Özbek, Nadir. “Abdürreşid İbrahim’in İkinci Meşrutiyet Yılları: Teârüf-i Müslimîn ve İslam Dünyası Dergileri” Toplumsal Tarih 4, No.20(1995): 18-23.

Kurtoğlu, Fevzi.“Hadım Süleyman Paşa’nın Mektupları ve Belgradın Muhasara Planı” Ankara: Belleten, C.IV.(1940): 31-58.

Teârüf-i Müslimîn, “Maksat”, C.I, S.I, 1910, s. 1-3.

Yakup Kemal, ‘İslam’da Uhuvvet-i Diniyye ve Bugünkü Müslümanlar’, C1, S.1, s.14.

Yakup Kemal, ‘İslam’da Uhuvvet-i Diniyye ve Bugünkü Müslümanlar’, C1, S.3, s.40-43.

Şeyh Esedullah, ‘Fe’Tasimu bi-hablillahicemian ve la teferraku’, Teârüf-i Müslimîn, C.I, S.2., s.24-25.

Ahmet Tacettin, ‘Alem-i İslam: Pan-İslamizm Etrafında Bir Misyoner, Misyoner Nedir?’, C.I, s.6., s. 96-100.

Mehmet Tahir, ‘Teferruk ve Cemiyet-i İslamiyye’, C.I, S.7., s.109-112.

Abdürreşid İbrahim, “Donanma-yı Hümayün İanesi ve Memalik-i Ecnebiyye Müslümanlar”, C.I, S.9., s.139-142.

Sâmizâde Süreyya, “Memalik-i İslamiyye’de Protestan Misyonerleri”, C.I., S.11., s. 177-179.

Ahmet Tacettin, “Alem-i İslam Müntesibin-i İlmiyyeye”,  C.I., S.11., s.197-181.

Abdürreşid İbrahim, “Islâhât-ı Umûmiye”, C.I., S. 16., s.251-253.

Abdürreşid İbrahim, “Milletin Terakkisi Herkesin Matlûbudur”, C.I, S.15., s.235-236.

Abdürreşid İbrahim, “İttihâd-ı İslâm”, C.I., S.19., s.300-301.

Sâmizâde Süreyya, “Emrâz-ı İctimâ’iyemiz ve Suret-i Tedâvisi”, C.I, S.21., s.334.

Abdürreşid İbrahim, “İttihâd-ı İslâm”, C.I., S.23., s.363-364.

Ahmet Tacettin, “Âlem-i İslâm: Biz, Mâzimiz ve Avrupa”, C.I., S.24., s.387-391.

Yakup Kemal, “Müslümanlarda Teârüf, Teâvün Ne ile Olabilir?”, C.2., S.26., s.21-23.

Sâmizâde Süreyya, “Âlem-i İslâm’da İntibâh”, C.2., S.29., s.68-70.

Abdürreşid İbrahim, “Panturanizm”, C.I., S.2., s.17-20.

“İslam’da Uhuvvet-i Diniyye ve Bugünkü Müslümanlar”, C.I., S.2., s.25-27.

 “Hindistan Ulemasında Eser-ı Hayat”, C.I., S.6., s.106.

“Hindistan Ulemasında Eser-ı Hayat”, C.I., S.6., s.106.

Mehmet Tahir, “Teferruk ve Cemiyet-i İslamiyye”, C.I., S.7., s.109-112.

“Hindistan İslamları ve Donanma İanesi”, C.I., S.8., s.137.

“Hindistan’da”, C.I., S. 10., s.166-168.

“Kısm-ı Mahsus: Hindistan Müslümanları ve Hinduslar”, C.2., S.26.,s.32.

“Teârüf-i Müslimîn”, C.2., S.26.,s.32.

Teârüf-i Müslimîn”, C.2., S.26.,s.32.

Sâmizâde Süreyya, “Hindistan ve İngiltere”, C.2., S.30., s.90-91.

Troyskili Ahmed Taceddin, “Âlem-i İslam: Türkistan Felâketzedgânı”, C.2., S.31., s.101-104.


Tarihler

 • Başvuru Tarihi / Submitted : 28.08.2022
 • Kabul Tarihi / Accepted : 17.09.2022
 • Yayınlanma Tarihi / Issued : 21.09.2022