2021 Eylül/September, 61-74

An Overview of Economic Situation in the Vardar Banovina within the Kingdom of Yugoslavia

Yugoslavya Krallığı İçinde Yer Alan Vardar Banovinasının Ekonomik Durumunu Genel Bir Bakış

Dr. Božica SLAVKOVİĆ MİRİĆ


Kaynak Göster / Citation
Chicago: 
Slavković Mirić, Božica. "An Overview of Economic Situation in the Vardar Banovina within the Kingdom of Yugoslavia". Tarihçi 1, no.3 (Eylül 2021): 61-74.


Full Article             Özet/Abstract
  Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Pdf-indir-Copy.png                 Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 1200px-Youtube_icon.svg_-1024x1024.png   


Abstract

In our paper, we will pay attantion to the period between the two world wars, when the Kingdom of Yugoslavia was divided into nine banovinas. We will try to give an overview of the economic situation in the Vardar Banovina. The research questions were whether the budgets were sufficient to modernize the banovina and what the Yugoslav state did to help the banovina in that direction. In this research, the historical method was used by being analyzed the printed archive documents, the books that dealt with the topic and newspapers. The main finding of the article is that the economy of Vardar Banovina, due to the general economic crisis, was guided by the need for savings. The banovina sought help from the Yugoslav state to cover expenses. Upon this request, it has been approved a loan of 100 million dinars for 15 years. Another finding is that the Yugoslav state undertook the strictest control over the fulfillment of tax obligations. Also, in order to improve finances, excise duties were increased and the administration was reduced. The main conclusion of the study is that the area of the Vardar Banovina, in addition to state aid, remained undeveloped and passive as long as it existed.

Keywords: Vardar Banovina, The Kingdom of Yugoslavia, Ban, Fiscal Problems

Özet

Çalışmamızda Yugoslav Krallığının banovina adlı dokuz yönetim birimine ayrıldığı iki savaş arası döneme odaklanacağız. Vardar Banovinasının ekonomik durumunu genel olarak değerlendirmeye çalışacağız. Araştırmanın problematiği, bütçenin Vardar Banovinasının modernize edilmesine yeterli olup olmadığı ve Yugoslav devletinin banovinaya bu açıdan nasıl bir yardımda bulunduğudur. Bu araştırmada basılı arşiv malzemeleri, konu ile ilgili kitaplar ve gazeteler analiz edilmek suretiyle bir tarih yöntemi kullanılmıştır. Makalenin temel bulgusu, Vardar Banovina ekonomisinin genel ekonomik kriz nedeniyle ortaya çıkan tasarruf ihtiyacı tarafından yönlendirildiğidir. Banovina masraflarını karşılamak için Yogosylav devletinden yardım talep etmiştir. Bu istek üzerine 15 yıl için 100 milyon dinarlık bir kredi onaylanmıştır. Bir diğer bulgu da Yugoslav devletinin vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda en sıkı kontrolü üstlendiği yönündedir. Ayrıca, mali durumu iyileştirmek için tüketim vergileri artırıldı ve yönetim azaltıldı. Çalışmanın ana sonucu ise devlet yardımına rağmen Vardar Banovinanın var olduğu sürece gelişmemiş ve pasif bir yapıda kalmış olduğudur. 

Anahtar Kelimeler: Vardar Banovina, Yugoslavya Krallığı, Ban, Mali Problemler

References

 • Administrativno-teritorijalne promene u NR Srbiji 1834-1954. Beograd: Zavod za statistiku NR Srbije, 1955.
 • Avramovski, Živko. Ed. Britanci o Kraljevini Jugoslaviji : godišnji izveštaji Britanskog poslanstva u Beogradu 1921-1938. Knj. 2, (1931-1938). Beograd: Arhiv Jugoslavije, 1986.
 • Banovina vardarska: opšti pregled: Almanah Kraljevine Jugoslavije-posebno izdanje: Iz materijala IV jubilarnog sveska Almanaha Kraljevine Jugoslavije. Skoplje: Kraljevinska banska uprava u Skoplju, 1931.
 • Becić, Ivan. Ministarstvo finansija Kraljevine Jugoslavije 1918-1941. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2012.
 • Dimić, Ljubodrag. Istorija srpske državnosti, knj.III, Srbija u Jugoslaviji. Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2001.
 • Dimić, Ljubodrag. Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji : 1918-1941. Deo 1, Društvo i država. Beograd: Stubovi kulture, 1997.
 • Dimić, Ljubodrag, Nikola Žutić & Bogdan Isailović. Eds. Zapisnici sa sednica Ministarskog saveta 1929-1931. Beograd: Službeni list SRJ: Arhiv Jugoslavije, 2002.
 • Dobrivojević, Ivana. Državna represija u doba diktature kralja Aleksandra 1929-1935. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2006.
 • Ilustrovani zvanični almanah – šematizam zetske banovine. Cetinje: Kraljevska banska uprava Zetske banovine, 1931.
 • Jovanović, Vladan. Vardarska banovina 1929-1941. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011.
 • Kostić, Laza. Administrativno pravo Kraljevine Jugoslavije, knj.1, Ustrojstvo uprave. Beograd: Geca Kon, 1933.
 • Marković, Predrag. Ed. Banovi Kraljevine Jugoslavije: Biografski leksikon. Beograd: Institut za savremenu istoriju; Društvo istoričara Srbije „Stojan Novaković“, Društvo nastavnika istorije Bačke Palanke, 2019.
 • Pavlović, Momčilo, Nebojša Stambolija & Milan Gulić. Eds. Senatori Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2016.
 • Petranović, Branko. Istorija Jugoslavije 1918-1978. Beograd: Nolit, 1980.
 • Pribićević, Svetozar. Diktatura kralja Aleksandra. Zagreb: Globus, 1990.
 • Simić, Bojan. Propaganda Milana Stojadinovića. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2007.
 • Slavković Mirić, Božica. Političke, ekonomske i kulturne prilike na Kosovu i Metohiji 1929-1941. Beograd:IP Princip; IP Prosveta, 2018.
 • Statistički godišnjak Kraljevine Jugoslavije 1936. Beograd: Državna štamparija, 1937.
 • Statistički godišnjak Kraljevine Jugoslavije 1937. Beograd: Državna štamparija, 1938.
 • Statistički godišnjak Kraljevine Jugoslavije 1938–1939. Beograd: Državna štamparija, 1940.
 • Statistički godišnjak Kraljevine Jugoslavije 1940. Beograd: Državna štamparija, 1941.
 • Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije : vanredni saziv za 1932 godinu. Knj. 2, od XVIII do XL redovnog sastanka : od 22 marta do 19 oktobra 1932. Beograd : Štamparija, litografija, knjigoveznica “Radenković”, 1932.
 • Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije : redovan saziv za 1933 i 1934 godinu. Knj. 1, od I do XIII redovnog sastanka : od 20 oktobra 1933 do 20 marta 1934. Beograd: s.n, 1934.
 • Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije : redovan saziv za 1935 i 1936 godinu i redovan saziv za 1937 godinu. Knj. 1, XIV redovni sastanak 19 oktobra 1936 god. i od I prethodnog do XV redovnog sastanka od 20 oktobra 1936 do 24 marta 1937 godine : sa budžetskom debatom u načelu i pojedinostima. Beograd : Štamparija Drag. Popovića, 1937.
 • Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije : redovan saziv za 1937 i 1938 godinu. Knj. 1, Od prethodnog do XV redovnog sastanka od 20 oktobra do 26 marta 1938 godine sa budžetskom debatom u načelu i pojedinostima. Beograd : Štamparija Drag. Popovića, 1938.
 • Stojkov, Todor. Opozicija u vreme šestojanuarske diktature 1929-1935. Beograd: Prosveta, 1969.
 • Stojkov, Todor. Vlada Milana Stojadinovića 1935-1937. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1985.


Tarihler

 • Başvuru Tarihi / Submitted : 26.03.2021
 • Kabul Tarihi / Accepted : 08.08.2021
 • Yayınlanma Tarihi / Issued : 21.09.2021