2021 Eylül/September, 33-45

Kültepe Tabletlerine Göre Eski Asur Dönemi’nde Miras Olarak Bırakılan Taşınır ve Taşınmaz Mallar

Movable and Immovable Property Left as Legacy in Ancient Assyrian Period According to Kültepe Tablets

Dr. Öğretim Üyesi Hülya KAYA HASDEMİR


Kaynak Göster / Citation
Chicago: 
Kaya Hasdemir, Hülya. "Kültepe Tabletlerine Göre Eski Asur Dönemi’nde Miras Olarak Bırakılan Taşınır ve Taşınmaz Mallar". Tarihçi 1, no.3 (Eylül 2021): 33-45.


Full Article             Özet/Abstract
  Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Pdf-indir-Copy.png                 Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 1200px-Youtube_icon.svg_-1024x1024.png   


Özet

Anadolu’da tarihi devirlerin başladığı Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na ait olan Kültepe tabletleri, yerli halk ve Asurlu tüccarlara ait arşivlerden oluşmaktadır. Çoğunluğu borç senetleri, masraf listeleri, mahkeme kayıtları ve iş mektuplarından oluşan Kültepe tabletleri içerisinde yer alan miras konulu belgeler ve az sayıdaki vasiyetnameler sayesinde dönemin miras hukukuna dair bazı bilgilere ulaşmak mümkündür. Ticari amaçlarla Anadolu’ya gelen Asurlu tüccarlar kazançlarının bir kısmını Asur’a aktarırken, bir kısmını ise yerli halk gibi bu topraklarda gayrimenkul edinmekte kullanmışlardır. Çalışmada ele alınan vasiyetname ve miras paylaşımına dair belgelerden anlaşıldığı üzere Asurlular Anadolu’da edindikleri taşınır ve taşınmaz malları yerli halk gibi miras yoluyla varislerine aktarabilmişlerdir. Hem Asurlu hem de yerli kimselere ait olan bu belgelerin incelenmesiyle söz konusu dönemde ailelerin ekonomik gücüne göre miras olarak bıraktıkları malların türleri hakkında da bilgi edinmek mümkündür.
Bu çalışmada Kültepe tabletleri içerisinde günümüze kadar neşredilmiş olan yerli ve Asurlu kimselere ait vasiyetname ve miras konulu belgeler incelenerek, Koloni Dönemi’nin miras anlayışı ve miras olarak bırakılan taşınır ve taşınmaz malların tespiti yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kültepe Tabletleri, Miras, Vasiyetname, Gayrimenkul.


Abstract

The Kültepe tablets, which belong to the Assyrian Trade Colonies Age, when the historical eras began in Anatolia, consist of archives belonging to the local people and Assyrian merchants. It is possible to obtain some information about the inheritance law of the period by means of the documents on inheritance and a small number of wills in the Kültepe tablets, most of which are notes payable, expense lists, court records and business letters. Assyrian merchants who came to Anatolia for commercial purposes transferred some of their earnings to Assyria and used some of them to acquire real estate in these lands, like the local people. As it is understood from the testaments and inheritance sharing documents discussed in the study, the Assyrians were able to transfer the movable and immovable properties they acquired in Anatolia to their heirs through inheritance, just like the local people. By examining these documents, which belonged to both Assyrian and native people, it is possible to obtain information about the types of goods left as inheritance by families in the said period according to their economic power.
In this study, the testament and inheritance documents of the native and Assyrian people, which have been published in the Kültepe tablets until today, were examined, and the understanding of the heritage of the Colonial Period and the movable and immovable properties left as inheritance were tried to be determined.

Keywords: Kültepe Tablets, Inheritance, Testament, Real Estate.


References

 • AHw: Akkadisches Handwörterbuch.
 • Albayrak, İrfan. “Kültepe’den Yeni Bir Vasiyetname” Archivum Anatolicum, 4, (2000): 1- 16.
 • ______________, “Kültepe’de Ele Geçen Vasiyetnamelere Göre Eski Anadolu’da Miras Anlayışı” ICANAS 38, Tarih ve Medeniyetler Tarihi 1, 137- 149. Ankara: Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları: 12/1, 2012.
 • ______________,“Asurlu Tüccar Šu-İštar’ın Kültepe’de Ele Geçen Vasiyetnamesi.” Cahit Günbattı’ya Armağan, ed. İrfan Albayrak – Hakan Erol – Murat Çayır, 15- 27. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Sumeroloji Anabilim Dalı Yayınları No: 417, 2015.
 • Balkan, Kemal. “Cancellation of Debts in Cappadocian Tablets from Kültepe”, Anatolian Studies Presented to Hans Gustav Gütterbock on The Occasion of His 65th Birthday, 29- 41. İstanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut in het Nabije Oosten, 1974.
 •  Bayram, Sebahattin. “Taşınmaz Mallar Hakkında Yeni Kültepe Vesikaları.” Belleten 55, no. 213, (1991 Ağustos): 297- 314.
 •  Barjamovic,  Gojko – Hertel, Thomas – Larsen, Mogens Trolle. Ups and Downs at Kanesh: Chronology, History and Society in the Old Assyrian Period.Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 2012.
 •  Bilgiç, Emin. “Çivi Yazılı Hukuki–İktisadi Kaynaklar, Mahiyet ve Muhtevaları” Belleten, 11, no. 44, (1947 Ekim): 571- 602.
 •  Bilgiç, Emin – Sever, Hüseyin – Günbattı, Cahit – Bayram, Sebahattin. Ankara Kültepe Tabletleri I. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990.
 •  Bilgiç, Emin – Cahit Günbattı.  Ankaraner Kültepe-Texte III. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1995.
 • CAD: The Assyrian Dictionary of the Oriental Instıtute of the University of Chicago.
 • CDA: A Concise Dictionary of Akkadian.
 • Devellioğlu, Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitapevi Yayınları, 2008.
 • Donbaz, Veysel. “Some Remarkable Contracts of II-B Period Kültepe Tablets.”Aspects of Art and Iconography: Anatolia and Its Neighbors: Studies in Honor of Nimet Özgüç, ed. Machteld J. Mellink – Edith Porada – Tahsin Özgüç, 131- 154. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları 1993.
 • Eisser, Georg – Julius Lewy. Die altassyrischen Rechtsurkunden vom Kültepe. Leipzig: J. C. Hinrichs’sche, 1930.
 • Erol, Hakan. Kültepe Tabletleri XI-a. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2018.
 • Garelli, Paul. “Tablettes Cappadociennes de Collections Diverses.” Revue D’assyriologie Et D’archeologie Orientale 58, no. 2, (1964): 53- 68.
 • Günbattı, Cahit. “Kültepe’de Bulunmuş İki Antlaşma Metni” Belleten,69, no. 256, (2005 Aralık): 759- 780.
 • Hecker, Karl – Kryszat, Guido – Matous, Lubor. Kappadokische Keilschrifttafeln aus den Sammlungen der Karlsuniversität Prag. Praha: Institute of Ancient Near Eastern Studies, 1998.
 • Hertel, Thomas Klitgaard. Old Assyrian Legal Practices: Law and Dispute in the Ancient Near East. Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 2013.
 • İmre, Zahit – Hasan Erman. Miras Hukuku. İstanbul: Der Yayınları, 2013.
 • Kılıç, Yusuf – Suzan Akkuş. “Çivi Yazılı Hukukta Köle Satış Bedelleri” Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi,6, no. 2, (2010): 163- 187.
 • Kienast, Burkhart.Die Altassyrischen Texte des Orientalischen Seminars in Heidelberg und der Sammlung Erlenmeyer-Basel. Berlin: Walter de Gruyter, 1960.
 • Küçükbezci, Hatice Gül. “Asur Ticaret Kolonileri Çağında Asurlu Tüccarlar ile Anadolu Halkı Arasındaki İlişkiler” Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 26, (2011): 25–58.
 • Larsen, Mogens Trolle. “Partnerships in The Old Assyrian Trade” Iraq, 39, no.1, (1977): 119- 145.
 • ______________, Kültepe Tabletleri VI-a. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2010.
 • Michel, Cecile. “Asur ve Kaniş Kadınları.” Anadolu’nun Önsözü Kültepe-Kaniş Karumu, Asurlular İstanbul’da, ed. Fikri Kulakoğlu – Selmin Kangal, 124- 133. Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları no: 78, 2011.
 • Saggs, H. W. F. “The Tell al Rimah Tablets, 1965” Iraq,30, no. 2, (Autumn 1968): 154- 174.
 • Soden, Von Wolfram. “Ein Altassyrisches Testament” Die Weltdes Orients, 8,no. 2 (1975):  211- 217.
 • Veenhof, Klaas R. ““In Accordance With The Words of The Stele”: Evidence for Old Assyrian Legislation” Chicago-Kent Law Review, 70, (1995 June): 1717- 1744.
 • ______________, “Old Assyrian and Ancient Anatolian Evidence for The Care of The Elderly.” The Care of The Elderly in The Ancient Near East, ed. Marten Stol – Sven Peter Vleeming, 119- 160. Leiden: Brill, 1998.


Tarihler

 • Başvuru Tarihi / Submitted : 12.08.2021
 • Kabul Tarihi / Accepted : 23.08.2021
 • Yayınlanma Tarihi / Issued : 21.09.2021